Algemene boeking- en reisvoorwaarden Packed Action Travel B.V. geldend voor boekingen vanaf april 2018

Deze algemene boekings- en reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle reisovereenkomsten aangegaan met Packed Action Travel B.V.. De reiziger gaat automatisch akkoord met deze voorwaarden bij bevestiging van een pakketreis boeking bij Packed Action Travel B.V.. Packed Action Travel B.V. zal vertrouwelijk omgaan met de door de reiziger verstrekte gegevens. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 1. Inleidende bepalingen


In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder:

1.    Reisorganisator:

Packed Action Travel B.V.

Vrouwe Udasingel 239

6663 GT Nijmegen

e-mail: info@packedactiontravel.com , info@ucpa.nl

Telefoon: 0031(0)85 06 05 434

Websites: www.upca.nl

KVKnummer: 71407472

BTWnummer: NL858703294B01

2.    Reisovereenkomst: de overeenkomst waarbij Packed Action Travel B.V. zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden reis.

3.    Reiziger: de wederpartij van Packed Action Travel B.V. (reiziger of aanmelder).

Artikel 2. Totstandkoming reisovereenkomst


1.    De reisovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van Packed Action Travel B.V.. Aanvaarding door de reiziger kan elektronisch, telefonisch en schriftelijk (per email) gebeuren. Na totstandkoming van de reisovereenkomst ontvangt de reiziger een opdrachtbevestiging in de vorm van een factuur.

2.    De reiziger verstrekt Packed Action Travel B.V. uiterlijk bij het sluiten van de reisovereenkomst alle gegevens omtrent zichzelf en de door hem aangemelde reiziger(s) die van belang kunnen zijn. Tevens vermeldt hij bijzonderheden omtrent de hoedanigheid of de samenstelling van de door hem aangemelde reiziger(s) die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis door Packed Action Travel B.V..

3.    Degene die namens of ten behoeve van een ander een reisovereenkomst aangaat (de aanmelder), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen van die ander die uit de reisovereenkomst voortvloeien. Alle correspondentie tussen de reiziger(s) en Packed Action Travel B.V. verloopt uitsluitend via de aanmelder. De overige reiziger(s) is (zijn) voor zijn (hun) eigen deel aansprakelijk.

4.    Kennelijke fouten en vergissingen binden Packed Action Travel B.V. niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die, vanuit het perspectief van de reiziger, op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.

5.    Packed Action Travel B.V. draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in foto’s, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven.

Artikel 3. Betaling


1.    Bij het tot stand komen van de reisovereenkomst dient een aanbetaling van 20% van de totale overeengekomen reissom binnen 7 dagen te worden voldaan plus eventuele betalingen voor in de reisovereenkomst opgenomen verzekeringspremies en kosten. In uitzonderingsgevallen (bijvoorbeeld bij vliegtickets, of cruises) kan een afwijkende (aanbetalings-) regeling gelden.

2.    Het restant van de reissom moet uiterlijk 45 dagen voor de dag van vertrek betaald zijn. Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. Dit kan zowel annulering van de reis als ontbinding van de reisovereenkomst tot gevolg hebben waarbij de annuleringskosten in rekening worden gebracht aan de reiziger.

3.    Indien de reisovereenkomst binnen 45 dagen voor de dag van vertrek tot stand komt, moet de gehele reissom per omgaande voldaan worden.

4.    De reiziger die niet de volledige reissom tijdig betaalt, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd over de periode dat de reiziger met de voldoening daarvan in verzuim is geweest. Eventuele buitengerechtelijke incassokosten worden tevens bij de reiziger in rekening gebracht.

5.    De reiziger betaalt de reissom niet aan Packed Action Travel  B.V. maar aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow. Certo Escrow, een door de Nederlandsche Bank vrijgestelde betaaldienstverlener, beheert deze stichting. Dit om te voldoen aan de wettelijke garantieregeling zoals te lezen in artikel 14. De reiziger kan kiezen uit de betaalmethode iDeal of bankoverschrijving.

Artikel 4. Reissom


1.    De gepubliceerde reissom geldt per persoon, tenzij anders vermeld. De reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze bij Packed Action Travel B.V. bekend waren ten tijde van het samenstellen van de reis.

2.    Zolang niet de gehele reissom is voldaan heeft Packed Action Travel B.V. het recht om tot 14 dagen voor de dag van vertrek de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten (met inbegrip van brandstofkosten), de verschuldigde belastingen, heffingen en de toepasselijke wisselkoersen. Packed Action Travel B.V. zal daarbij aangeven op welke wijze deze verhoging is berekend.

3.    De reiziger heeft het recht om, indien de verhoging meer dan 10% bedraagt, de reis kosteloos te annuleren. De reiziger kan van dit recht gebruik maken door binnen 3 werkdagen na ontvangst van de mededeling van de verhoging schriftelijk of via e-mail te reageren.

4.    De reissom is exclusief lokale toeristenbelasting. Deze dient bij aankomst betaald te worden.

Artikel 5. Informatie en reisbescheiden


1.    Uiterlijk bij de totstandkoming van de reisovereenkomst zal door Packed Action Travel B.V. algemene op de Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied aan de reiziger(s) worden verstrekt. De reiziger is zelf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen en tevens tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.

2.    Iedere reiziger dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de benodigde geldige documenten, zoals een paspoort en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen / vaccinaties en (internationaal) rijbewijs (bij autohuur). Wanneer het hiervoor gestelde door de reiziger niet wordt nageleefd en de reiziger de reis daardoor niet of niet geheel kan maken, komen de kosten met alle daaraan verbonden gevolgen voor rekening van de reiziger.

3.    Elke reiziger is zelf verantwoordelijk voor het gedurende de reis in het bezit zijn van een verzekering waarin het risico van ziekenhuiskosten, medische kosten, begrafeniskosten en repatriëringskosten op redelijke wijze zijn gedekt. Packed Action Travel B.V. raadt reizigers nadrukkelijk aan om een zowel een reis- als een annuleringsverzekering af te sluiten.

4.    Indien volledige betaling van de reissom heeft plaatsgevonden, stelt Packed Action Travel B.V. de benodigde reisbescheiden uiterlijk 10 dagen voor de dag van vertrek in het bezit van de reiziger(s).

Artikel 6. Wijzigingen na boeking


1.    Packed Action Travel B.V. behoudt het recht na boeking, maar voorafgaand aan uw reis, de hotels en eventueel de route te wijzigen. Bij wijzigingen in hotels worden alternatieven geselecteerd die gelijkwaardig zijn of eventueel van betere kwaliteit. In geval van gewichtige wijzigingen in (afgezet tegen de gehele reis) heeft de reiziger het recht deze niet te accepteren, waarna Packed Action Travel B.V. overgaat tot het kosteloos annuleren van de reisovereenkomst en de reiziger de volledige reissom krijgt terugbetaald.

2.    Indien na vertrek van de reiziger(s) een belangrijk gedeelte van de diensten, waarop de reisovereenkomst betrekking heeft, niet wordt verleend, zorgt Packed Action Travel B.V. ervoor dat passende, alternatieve regelingen worden getroffen met het oog op de continuering van de reis.

Artikel 7. Wijziging door de reiziger en in-de-plaats stelling


1.    Tot 30 dagen voor vertrek kan de reiziger wijzigingen in de reisovereenkomst aanvragen. Deze wijzigingen zullen voor zover mogelijk aangebracht worden. Indien de wijziging van de reisovereenkomst leidt tot een wijziging van de reissom, dient de reiziger de gewijzigde reissom, onder aftrek van de reeds betaalde gelden, te voldoen. Uitstel van de vertrekdatum of vermindering van het aantal reizigers wordt beschouwd als een (deel-) annulering waarop artikel 8 van toepassing is. Voor de aan te brengen wijzigingen worden onkosten van € 25 per persoon in rekening gebracht.

2.    Tijdig voor de aanvang van de reis kan de reiziger zich laten vervangen door een ander mits de ander voldoet aan alle aan de reisovereenkomst verbonden voorwaarden en het verzoek uiterlijk 7 dagen vóór vertrek ingediend wordt. De aanmelder, de reiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover Packed Action Travel B.V. voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de wijzigings- en communicatiekosten van € 50 en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.

3.    De reiziger kan ten tijde van de boeking preferenties aangeven. Packed Action Travel B.V. zal zoveel mogelijk aan deze preferentie proberen te voldoen maar is daarbij afhankelijk van de mogelijkheden bij de uitvoerende organisaties. Is de preferentie bepalend voor het wel of niet doorgaan van de reis dan is er sprake van een essentie. Voor essenties zal Packed Action Travel B.V. €25 per boeking in rekening brengen bij de reiziger.

Artikel 8. Annulering door de reiziger


1.    Indien een reisovereenkomst wordt geannuleerd (bij individuele reizigers, voor groepen van 10 personen zijn andere annuleringsvoorwaarden geldig), is de reiziger Packed Action Travel B.V. de volgende annuleringskosten verschuldigd:

a. Bij annulering tot de 30e dag (exclusief) voor aanvang: 25% van de reissom

b. Bij annulering vanaf 30 – 21 dagen voor aanvang: 30% van de reissom

c. Bij annulering vanaf 20 – 15 dagen voor aanvang: 60% van de reissom

d. Bij annulering vanaf 14 – 8 dagen voor aanvang: 80% van de reissom

e. Bij annulering vanaf de 7e dag (inclusief) voor aanvang en later: 100%, de volledige reissom. Voor reeds uitgegeven vliegtickets wordt geen restitutie gegeven en bedragen de annuleringskosten 100%.

2.    Indien een reis is samengesteld uit verschillende onderdelen, waarop verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen. De voorwaarden hiervan worden kenbaar gemaakt in de reisaanbieding(en).

3.    Het annuleren van de reisovereenkomst door één of meer reizigers die gezamenlijk een reisprogramma hebben geboekt, geldt als annulering van alle reisovereenkomsten, zodat door alle reizigers de bedragen, bedoeld in voorgaande leden, moeten worden betaald. Voor de overblijvende reizigers wordt de reissom opnieuw bepaald. Dit kan een meerprijs tot gevolg hebben.

4.    Indien de reis geannuleerd dient te worden, moet deze schriftelijk (brief/email) worden gedaan.

5.    Als annuleringsdatum geldt de datum van ontvangst van de brief of email.

Artikel 9. Opzegging door Packed Action Travel B.V.


1.    Packed Action Travel B.V. heeft het recht de reisovereenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Packed Action Travel B.V. aan de reisovereenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

2.    Indien de oorzaak van de opzegging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger. Indien de oorzaak van de opzegging aan Packed Action Travel B.V. kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van Packed Action Travel B.V.. Indien de oorzaak van de opzegging noch aan de reiziger noch aan Packed Action Travel B.V. kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid en overmacht


1.    Packed Action Travel B.V. verplicht zich tot de uitvoering van de reis, zoals die door de reizigers naar alle redelijkheid mag worden verwacht.

2.    Indien de reiziger problemen ondervindt gedurende de reis, bijvoorbeeld met accommodatie of vervoer, dan dient de reiziger dit in eerste instantie met de desbetreffende dienstverlener, bv hotelmanagement of vervoerder, op te nemen. Vervolgens kan de reiziger contact op nemen met de plaatselijke vertegenwoordiging. Indien deze het probleem ook niet oplost dan dient de reiziger contact op te nemen met Packed Action Travel B.V.. Bij de beoordeling van de klacht dient u rekening te houden met het avontuurlijke karakter van de reis, lokale omstandigheden, gewoonten en beperkingen van de bestemming die de aard van de reis met zich kunnen meebrengen. Mocht de reiziger een klacht op de plaats van bestemming niet melden dan kan de reiziger achteraf ook geen klacht indienen.

3.    Packed Action Travel B.V. is verantwoordelijk voor de organisatie van de reis, zoals accommodaties, programma en vervoer. Packed Action Travel B.V. is niet verantwoordelijk voor excursies of activiteiten die de reiziger op de vakantiebestemming onderneemt. Ook niet als deze bij onze lokale agent zijn geboekt.

4.    De persoon die een reis boekt voor zichzelf en medereizigers bij Packed Action Travel B.V. is hoofdelijk aansprakelijk. Deze persoon handelt dus ook namens zijn medereizigers. Bij medereizigers die minderjarig zijn moeten ouders/Voogden toestemming verlenen.

5.    De reiziger is altijd verplicht relevante persoonlijke informatie die van invloed kan zijn op de uitvoering van de reisovereenkomst te melden, zoals leeftijd of gezondheidssituatie. Mocht de reiziger dit nalaten dan kan de Packed Action Travel B.V. niet voor de gevolgen instaan en niet aansprakelijk worden gesteld.

6.    Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is Packed Action Travel B.V. verplicht eventuele schade te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan Packed Action Travel B.V. is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp Packed Action Travel B.V. bij de uitvoering van de reisovereenkomst gebruik maakt, omdat:
a. de tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst is toe te rekenen aan de reiziger; of
b. de tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reisovereenkomst begrepen diensten is betrokken; of
c. de tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die Packed Action Travel B.V. of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de reisovereenkomst gebruik maakt, met inachtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of
d. de tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst te wijten is aan overmacht. Onder overmacht worden verstaan abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

7.    Indien op een in de reisovereenkomst begrepen dienst een verdrag van toepassing is, kan Packed Action Travel B.V. zich beroepen op een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid die dat verdrag aan een dienstverlener zodanig toekent of toestaat.

8.    De aansprakelijkheid van Packed Action Travel B.V. voor schades waarvoor de gebruikelijke reis- en annuleringsverzekeringen dekking bieden, is uitgesloten.

9.    Indien Packed Action Travel B.V. jegens de reiziger aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de reissom.

10. De aansprakelijkheid van Packed Action Travel B.V. voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger is beperkt tot ten hoogste driemaal de reissom, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Packed Action Travel B.V.. In dat geval is de aansprakelijkheid onbeperkt.

Artikel 11 – Hulp en bijstand


1.    Packed Action Travel B.V. is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze op grond van de reisovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben.

2.    Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de reisovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de reiziger noch aan Packed Action Travel B.V. zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Voor Packed Action Travel B.V.bestaat deze o.a. uit de extra inzet van menskracht: voor de reiziger bestaat deze o.a. uit extra verblijf- en repatriëringskosten.

3.    De reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Packed Action Travel B.V. ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.

Artikel 12 – Klachten


1.    Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst moet zo spoedig mogelijk worden gemeld bij de betrokken dienstverlener, zodat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de tekortkoming niet wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis, moet deze onverwijld worden gemeld bij de lokale vertegenwoordiging of, indien deze niet bereikbaar is, bij Packed Action Travel B.V.. De communicatiekosten worden door Packed Action Travel B.V. vergoed, tenzij blijkt, dat deze redelijkerwijs niet hadden behoeven te worden gemaakt. Indien achteraf blijkt dat de reiziger niet aan deze meldingsplicht voldaan heeft en Packed Action Travel B.V. niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan het eventuele recht van de reiziger op schadevergoeding worden beperkt of uitgesloten.

2.    Als een klacht ter plaatse niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen 30 dagen na afloop van de reis schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Packed Action Travel B.V.. Als de klacht niet de uitvoering maar de totstandkoming van een reisovereenkomst betreft, dient deze binnen 30 dagen na kennisname door de reiziger van de feiten, waarop de klacht betrekking heeft, bij Packed Action Travel B.V. te worden ingediend.

3.    Na ontvangst van de schriftelijke klacht zal Packed Action Travel B.V. binnen 6 weken een reactie sturen.

4.    Op alle geschillen tussen Packed Action Travel B.V. en de reiziger is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13 – Restitutie niet genoten reisonderdelen


  1. Indien de reiziger tijdens de reis om welke redenen dan ook geen gebruik heeft gemaakt van bepaalde reisonderdelen (denk aan maaltijden, overnachtingen en/of excursies) is het niet mogelijk om hiervoor restitutie te ontvangen.

Artikel 14 – Garantieregeling


  1. Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Packed Action Travel B.V. gebruik van STO Garant. U kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina (www.sto-garant.nl/deelnemers). Alle informatie over STO Garant vindt u op www.sto-garant.nl.
  2. Bij elk (reis)aanbod van Packed Action Travel B.V. wordt duidelijk vermeld of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling leest u wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. U vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant (www.sto-garant.nl/downloads).
  3. Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op uw boeking, dan betaalt u de reissom niet aan Packed Action Travel B.V., maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt uw reissom tot na afloop van uw boeking. Wanneer diensten door financieel onvermogen van Packed Action Travel B.V. niet (volledig en/of tijdig) worden verleend, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling leest u hoe u daar in dat geval aanspraak op maakt.